Generalforsamling

Kalundborg Kunstforening

bruger ikke cookies.

Generalforsamling


i Kalundborg Kunstforening


tirsdag, den 12. marts, 2024


Generalforsamlingen afholdt på Skolen på Herredsåsen.


hent dagsordenen


hent regnskab


- o - o - o - o - o - o - o - o - o -


Bortlodning af kunstværker i forbindelse med generalforsamling i Kalundborg Kunstforening


Bortlodningen af de indkøbte værker vil foregå som følger:


80% (ca.) af værkerne bortloddes blandt de medlemmer, der er tilstede på generalforsamlingen, og som har betalt kontingent for kalenderåret før, og de resterende ca. 20 % bort-loddes blandt alle, der var medlem i kalenderåret før.


Medlemmer, der har været medlem i kalenderåret før, og som møder op til generalforsamlingen vil få udleveret en nummereret seddel, der bruges til lodtrækningen. Ægtepar/samboende som begge er medlem og dermed har betalt ”par-kontingent” vil få to lodder.


Medlemmerne vælger værker i den rækkefølge, de bliver udtrukket.


Vinder man i første runde (i lodtrækning blandt de 80 % af værkerne), kan man ikke vinde i sidste runde – dog kan et par-medlem deltage, selv om ægtefællen/samboe­ren vandt i første runde.


Værker, der er vundet af ikke-tilstedeværende medlemmer, kan afhentes på Bispe­gården en nærmere fastsat dag og tid. Dagen fremgår af det brev, som tilsendes ef­ter generalforsamlingen og udleveringen foregår i den rækkefølge, som medlem­merne er udtrukket på generalforsamlingen.


Fx er det ved generalforsamlingen primo 2017,  medlemmer fra 2016, der er med i lodtrækningen.

- o - o - o - o - o - o - o - o - o -


Vedtægter for Kalundborg Kunstforening


§1. Foreningens navn er Kalundborg Kunstforening og foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune.


§2. Foreningens formål er at give medlemmerne gode kunstoplevelser, samt at foretage indkøb af kunstgenstande til bortlodning blandt medlemmerne.


§3. Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål.


§4. Regnskabsåret følger kalenderåret, og kontingentet for næste år fastsættes af generalforsamlingen og opkræves i januar måned.


§5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uansat de fremmødtes antal. Generalforsamlingen afholdes i februar eller marts og indkaldes med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsordenen ved brev eller pr. e-mail til medlemmerne.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem, der har betalt kontingent for det netop afsluttede regnskabsår. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Et enkeltmedlemskab har 1 stemme, et parmedlemskab har 2 stemmer og et virksomhedsmedlemskab har 1 stemme.


§6. I forbindelse med generalforsamlingen foretages bortlodning af de i det foregående regnskabsår indkøbte kunstgenstande. Der indkøbes for mindst 50 % af kontingentindtægten, og bestyrelsen fastsætter reglerne for bortlodningen.


§7. Generalforsamlingsdagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Aflæggelse af regnskab
  • Fastsættelse af næste års kontingent
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelse i henhold til stk. 5
  • Eventuelt


Stk. 2. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen.


Stk. 3. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før afholdelsen af generalforsamlingen.


Stk. 4. Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af december året før generalforsamlingen.


Stk. 5. Generalforsamlingen vælger 7 medlemmer til bestyrelsen. Valget gælder for 2 år ad gangen, således at der i ulige år er 3 medlemmer på valg og i lige år er 4 medlemmer på valg. To suppleanter og 2 revisorer vælges hvert år.


Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager eller af dirigenten. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.


Stk. 7. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og fordeler i øvrigt arbejdet blandt sine medlemmer. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening, eller hver for sig i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde optage et lån på foreningens vegne - dog først efter en ekstraordinær generalforsamling.


§8. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling holdes senest fire uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 14 dage.


§9. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 stemmeflertal af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.


Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.


§10. Foreningens opløsning kan kun finde sted, når den er besluttet af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær, afholdt med mindst tre ugers mellemrum og når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer har stemt herfor.


§11. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens aktiver Kalundborg Bibliotek.Vedtaget på generalforsamlingen 6. marts 2008 med ændringer vedtaget den 28. februar 2017.


- o - o - o - o - o - o - o - o - o -

- o - o - o - o - o - o - o - o - o -

Ordinær generalforsamling, tirsdag den 8. marts 2022.

indkaldelse   -   beretning   -   regnskab   -   referat